TICBCLogo 辦工電話 (905)726-8099

電郵地址 centraldesk@ticbc.org 

教會出版

年刊

·         二零一二年教會財政與事工匯報及二零一三年前瞻TraditionalButton.gif

·         二零一一年教會財政與事工匯報及二零一二年前瞻TraditionalButton.gif

·         二零一零年教會財政與事工匯報及二零一一年前瞻TraditionalButton.gif

·         二零零九年教會財政與事工匯報及二零一零年前瞻TraditionalButton.gifSimplifiedButton.gif

·         二零零八年教會財政與事工匯報及二零零九年前瞻TraditionalButton.gif

·         二零零七年教會財政與事工匯報及二零零八年前瞻TraditionalButton.gifSimplifiedButton.gif 

·         二零零六年教會財政與事工匯報及二零零七年前瞻TraditionalButton.gifSimplifiedButton.gif 

·         二零零五年教會財政與事工匯報及二零零六年前瞻

·         二零零四年教會財政與事工匯報及二零零五年前瞻

·         二零零三年教會財政與事工匯報及二零零四年前瞻

主日學課程及查經班筆記

黃紹權牧師

·         約概覽

·         舊約綜覽

·         數記研讀

·         哈該書研讀

·         阿摩司書研讀

·         那鴻書研讀

·         新約概覽

第一課   二課  三課  第四課 第五課  六課

第七課  第八課   第九課  十課  十一課  十二課

第十三課  第十四課   第十五課    第十六課   第十七課   第十八課

第十九課

 

·         加拉太書研讀

·         帖撒羅尼迦前書研讀

·         帖撒羅尼迦後書研讀

·         希伯來書主日學課程

·         雅各書研讀

·         彼得前書

·         猶大書研讀

·         使徒保羅背景知多少
TraditionalButton.gif SimplifiedButton.gif

·         淺談釋經學及查經法

·         事奉人員守則簡介

·         二零零四年退修日營手冊

 

歐陽岳牧師

·         盼望的故事
一課  二課  三課
   四課   第五課  六課  
第七課
  第八課  第九課  十課  十一課  十二課  
第十三課
  
十四課  十五課  十六課  
第十七課

·         孟諾教派社群介紹(The Amish Community)

特別講座

湯寶源傳道

本會其他資源

·         年刊出版

·         主日學課程

·         特別講座

·         聖地太空衛星地圖